WIJKRAAD
Algemene informatie Socialekaart

Inleiding

Tijdens een bijeenkomst van de Gemeente Oss, in het voorjaar van 2018, over de veranderende rol van vrijwilligers, kwam tijdens de verschillende werkvormen steeds naar voren dat er behoefte was aan contactmomenten maar ook aan een beter overzicht van de werkzaamheden van de diverse vrijwilligersorganisaties binnen CKM. Tijdens deze contactmomenten is het van belang dat onze vrijwilligers een praatje met elkaar kunnen maken, ervaringen en informatie uitwisselen maar ook om meer inzicht en overzicht te verkrijgen van elkaars werkzaamheden.

Bij ons, wijkraad CKM en Ons Welzijn, is toen het idee ontstaan om een overzicht te maken van alle (vrijwilligers) activiteiten binnen de 3 wijken maar ook daadwerkelijk een gelegenheid tot ontmoeten te creëren. Deze bijeenkomst is in het voorjaar van 2019 gepland.

 (Vrijwillige)Activiteiten in CKM

Er is een groot aanbod voor ontmoeten; in CKM vind je De Binnenstad, Ontmoetingscentrum De Meteoor. Daarnaast zijn er nog verschillende andere gebouwen waar ook ontmoetingen plaatsvinden zoals, De Groene Engel, Muzelinck, de Bibliotheek, Jan Cunen Museum, De Volksuniversiteit, De Pauluskerk, De Lievekamp, de kantine van Oss20, het dienstencentrum van de Wellen etc. Uit de gesprekken over ontmoeten komt naar voren, dat er weinig bekend is over de activiteiten die plaatsvinden in de wijk. Het idee is geopperd, dat het de leefbaarheid stimuleert, als er één overzicht van alle laagdrempelige activiteiten, workshops en cursussen van alle organisaties zou zijn voor heel Oss. Een groot deel van het aanbod is echter al te vinden op www.uitpuntoss.nl. Op deze website is nog maar een klein deel van de activiteiten uit de wijkcentra te vinden. Het zou goed zijn om dit op te pakken.  De exploitaties van het bestaande wijkcentra in CKM vraagt vooralsnog geen extra aandacht. Wel vindt er een wisseling van het bestuur plaats.

Dit is het ideaalbeeld: laagdrempelig ontmoeten in de wijken, waarbij de openbare ruimte buiten het wijkcentrum wordt betrokken. Een speeltuin, trapveldje, kruidentuin of terras bij een ontmoetingscentrum bevordert de laagdrempeligheid. We verwachten dat dit voor meer informeel contact zorgt en daarmee de leefbaarheid stimuleert. Ook vinden we het belangrijk dat de bewoners uit de wijk CKM activiteiten (kunnen en willen) organiseren. Dit betekent dat er gelegenheid moet zijn voor bewoners om ad-hoc activiteiten te organiseren in het wijkcentrum, zonder dat je hiervoor huur moet betalen. Het moet een plek zijn waar men zich thuis voelt en makkelijk ‘aan tafel’ schuift. Er is behoefte aan een huiskamer voor de wijk, liefst met open activiteitenkeuken. Bij de uitwerking van het ontwerp van het Ontmoetingscentrum Meteoor is deze nieuwe stijl meegenomen in het ontwerp. Voor dit ontmoetingscentrum is bij de inrichting rekening is gehouden met deze huiskamergedachte. We vinden dit beter aansluiten bij de netwerksamenleving anno nu, waar we ons veel meer organiseren rondom (tijdelijke) interesses i.p.v. leeftijd of lidmaatschap. Deze ideeën lijken aan te sluiten bij het concept van het Familiehuis, dat in Duitsland is ontstaan als een burgerinitiatief. Een Familiehuis is een informele plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en informeel onderling allerlei zaken regelen, zoals even op de kinderen passen, samen een appeltaart bakken, of iemand vinden die met je mee naar de dokter wil enz.

Ontmoeten volgens Wijkraad CKM “In zijn algemeenheid zien wij de problematiek van ontmoeten ook, dat hiervoor geen passende oplossing is te ontmoeten volgens Wijkraad CKM “In zijn algemeenheid zien wij de problematiek van ontmoeten ook, dat hiervoor geen passende oplossing is te vinden mag duidelijk zijn. Toch verdient dit zowel van uit het bestuur maar ook vanuit de samenleving de nodige aandacht. Plekken in de wijken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zijn er wel, maar niet bekend bij iedereen. Het stimuleren om te ontmoeten moet vanuit de samenleving zelf komen, dit kun je niet verplichten, maar je moet de mogelijkheden wel scheppen. Onze mening in deze is dan ook om hiervoor een werkgroep te vormen die mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart brengt en vandaar uit verder gaat”.

Daarnaast is er geen goed en duidelijk overzicht van het aanbod aan activiteiten, waar en wanneer dit wordt aangeboden. Van dit aanbod willen we een Activiteitenkaart gaan maken, die ieder jaar aangepast/bijgewerkt wordt.

Daarnaast willen we 1 keer per jaar een ontmoetingsmiddag/avond organiseren voor de vrijwilligers in onze wijken waarbij men kan kennis maken met elkaar, informatie delen en gebruik kan maken van elkaars expertise. Dee bijeenkomst zal in De Meteoor gehouden worden.

We gieten deze middag in een interactief jasje.

In de bijlagen verwijzen wij naar de overzichten van de (vrijwillige) activiteiten binnen CKM.

1.      Activiteitenoverzicht Binnenstad

2.      Activiteitenoverzicht De MeteoorNog geen informatie beschikbaar